Home » Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí by Jan Havrda
Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí Jan Havrda

Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí

Jan Havrda

Published 2013
ISBN :
Hardcover
473 pages
Enter the sum

 About the Book 

Vyšla publikace, která se pokouší zpřístupnit hlavní výsledky archeologických a stavebně historických bádání na území jižní části Malé Strany. Jejich kombinací s několika málo písemnými prameny a přírodovědnými expertizami byl učiněn pokus o vylíčeníMoreVyšla publikace, která se pokouší zpřístupnit hlavní výsledky archeologických a stavebně historických bádání na území jižní části Malé Strany. Jejich kombinací s několika málo písemnými prameny a přírodovědnými expertizami byl učiněn pokus o vylíčení příběhu zaniklé středověké osady na úpatí Petřína.Práce představuje ucelený pohled na dějiny někdejší neagrární středověké osady Nebovidy v zázemí Pražské hradu. Je založena na vyhodnocení jak četných archeologických nálezů, tak i pramenů písemných. Práce vychází z výsledků výzkumů pražského pracoviště NPÚ, realizovaných během posledních 35 let v jižní části Malé Strany, které zásadně změnily pohled na vývoj středověkého osídlení pražského podhradí. K významným objevům učiněným v daném mikroregionu patří nálezy raně středověkého opevnění, odkrytí neznámých románských a gotických staveb, dokumentace středověkých pohřebišť, komunikací, sídlištních situací i výrobních objektů dokládajících výrobu a zpracování železa i barevných kovů.Druhou část knihy tvoří příspěvky specialistů, věnované historii kostela sv. Vavřince (J. Varhaník), jeho nástěnným malbám (Z. Všetečková), antropologickému rozboru kosterního materiálu ze zkoumaného pohřebiště (P. Kubálek), flóře a vegetaci Nebovid (P. Kočár a R. Kočárová) i nálezům neželezné metalurgie (Jan Zavřel). Třetí část publikace tvoří katalog provedených archeologických výzkumů rozdělených do 27 výzkumných akcí se sumarizací nejdůležitějších výsledků. Nejstarší z výzkumů byl realizován v roce 1969, poslední proběhl v roce 2013. Součástí knihy je kvalitní obrazový doprovod čítající více než pět set obrázků a přes dvě desítky tabulek. Výsledné pojetí ocení jak zainteresovaní specialisté, tak širší okruh zájemců o historii Prahy.Publikace vyšla v řadě monografií Archeologické prameny k dějinám Prahy, kterou vydává NPÚ ÚOP Praha. Vznikla v rámci výzkumného cíle Odborné knihy, financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.